Aktivity projektu

- Zajištění výuky Centra zemědělského vzdělávání
- Zprovoznění chemické, pedologické a botanické laboratoře
- Otevření a provoz knihovny a počítačové učebny
- Provoz meteorologické stanice
- Příprava materiálů a učebních textů
- Redakce školního časopisu
- Demonstrační chov drůbeže a školní pozemky
- Poradenství a kurzy pro státní i soukromé zemědělské poradce a zemědělce
- Výzkum v oblasti chovu sladkovodních ryb
- Školní farma Wongo v Chipetě
- Diplomové a disertační práce spojené s projektem

Zajištění výuky Centra zemědělského vzdělávání

Centrum zemědělského vzdělávání bylo ustaveno jako součást střední Obchodní, průmyslové a zemědělské školy v hlavním městě provincie - Kuitu. Studenti Centra při hodině biologie Od počátku roku 2005 se nachází v nově zrekonstruované budově v areálu této školy. Budova je jednopatrová zděná stavba a nachází se přibližně 15 min chůze od centra města Kuito. Jsou zde k dispozici dvě učebny pro 50 studentů, jedna učebna typu amfiteátr pro 30 studentů, malá učebna pro výuku jazyků a počítačová a chemická laboratoř. Součástí budovy jsou také tři kabinety, knihovna a skladiště. Třídy jsou standardně vybaveny židlemi, lavicemi, katedrami a tabulemi.

V pondělí 6. února 2006 proběhlo slavnostní zahájení již třetího školního roku. Celkový počet studentů prvního ročníku je 50 v jedné třídě. Do druhého ročníku postoupilo 50 žáků, kteří tvoří také jednu třídu. Ve třetím ročníku se momentálně nachází 19 studentů.

V roce 2006 se na výuce jednotlivých předmětů podílí 6 učitelů z České republiky a 9 učitelů angolských.

Kromě školních aktivit zajištuje projekt i mimoškolní aktivity ve formě každodenního přístupu do knihovny a počítačové učebny, pravidelných přednášek, promítání filmů a vedení školního fotbalového a basketbalového týmu. Budova školy a kultivace pozemků

Zprovoznění chemické, pedologické a biologické laboratoře

Byly zařízeny školní chemické, pedologické a biologické laboratoře, které přispějí k obnově základního zemědělského výzkumu ve zdevastované provincii. Součástí laboratoře je univerzální Spektrofotometr UV/VIS a zařízení na zjišťování půdní úrodnosti a potřeby hnojení. Dále laboratoř umožňuje vedení praktických cvičení předmětů anorganické a organické chemie. Mikroskopické vybavení Centra navíc umožní základní výzkum a praktickou výuku v navazujících oborech. V laboratoři jsou zaměstnáni dva asistenti z řad studentů školy.

Otevření a provoz knihovny a počítačové učebny

Katalogizace knih v knihovně

V březnu 2006 byla slavnostně otevřena počítačová učebna vybavená 20 počítači, tiskárnou, kopírkou, scannerem a promítacím zařízením. Počítače obsahují řadu elektronických encyklopedií. Součástí je také video s televizí k promítání několika desítek videokazet se zemědělskou tematikou, které tvoří součást knihovny. Učebna slouží k povinné výuce předmětu Informatika pro studenty 2. a 3. ročníku. Dále se zde konají pravidelné kurzy pro profesory školy a širokou veřejnost. Učebna je pro potřeby studentů a profesorů otevřena každý den v týdnu v odpoledních hodinách. Jako IT asistenti zde pracují dva studenti.

V sousední místnosti byla zřízena knihovna s více jak 1000 svazky odborných i beletristických knih v portugalštině, která převezme funkci jediné městské knihovny vyhořelé v době války. Kromě knih se zde nachází řada plakátů, map, časopisů a elektronických encyklopedií. Knihovna je přístupná studentům i veřejnosti k prezenčnímu studiu knih. Přístup mají pouze registrovaní uživatelé. Provoz knihovny spoluzajištují dva knihovníci z řad studentů.

Příprava materiálů a učebních textů

Učební plán byl vytvořen na základě informací získaných ze střední zemědělské školy v provincii Huambo. Další inspirací při vytváření osnov jednotlivých předmětů byly poznatky ze Střední zemědělské školy v Chrudimi a Polytechnického institutu Castelo Branco v Portugalsku (Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Castelo Branco).

Součástí náplně výuky jednotlivých předmětů je příprava kvalitních materiálů, skript a učebních pomůcek. Místní vyučující, kteří se postupně připravují na převzetí veškerých aktivit Centra, budou později využívat tyto pomůcky při vlastním vedení studentů. Vzdělávání budoucích učitelů prostřednictvím seminářů, kurzů informatiky a angličtiny, hospitací a přímého vedení probíhá jako paralelní aktivita k činnostem Centra.

Provoz meteorologické stanice

Meteorologická budka se studnou a čistírnou vody v pozadí

27.4. byla na školním pozemku instalována meteorologická stanice standardních parametrů. Slouží pro praktickou výuku agrometeorologie a pro denní záznam naměřených hodnot. Vybavení stanice zahrnuje standardní přístroje: vlhký a suchý teploměr, maximální a minimální teploměry, vlhkoměr, barograf a termograf. Součástí stanice je srážkoměr a instalované povrchové půdní teploměry. Obsluha stanice je tvořena vybranými studenty prvního ročníku pod odborným vedením.

Redakce školního časopisu "Mujimbo agrícola"

Mujimbo v rukou Předsedy vlády Angoly Úvodní stránka studentského časopisu Ve spolupráci s místními studenty se podařilo založit tradici studentského časopisu. Jeho náplní jsou všeobecně populární články sloužící k rozšíření vědomostí čtenářů, odborné články týkající se zemědělství a v neposlední řadě tvůrčí práce studentů. Díky počáteční absenci jakéhokoliv periodika v provincii se "Mujimbo agrícola" stal jediným časopisem dostupným široké veřejnosti. Ukázkové číslo časopisu je možno nalézt zde.

Demonstrační chov drůbeže a školní pozemky

Hlavní hala se snáškovými hnízdy Cílem zřízení demonstračního chovu drůbeže je snaha o poskytnutí praktických zkušeností z chovu drůbeže studentům, kteří zároveň získají inspiraci pro založení vlastních malochovů. Zároveň má poměrně jednoduché provedení tohoto způsobu chovu sloužit jako inspirace pro místní farmáře, kteří si podobnou konstrukci mohou postavit z místně dostupných materiálů za naprosto minimálních investic. Dalším neméně důležitým důvodem, proč byla zvolena právě drůbež, je rychlost produkce proteinů živočišného původu, které jsou i přes ukončení hladomorů, jež vyhlazovaly obyvatelstvo v posledních letech války, stále v místní stravě v obrovském nedostatku. Chov kuřat ve výběhu školní drůbežárny

Nastartování chovu drůbeže bylo zvoleno s ohledem na příznivý potenciál provincie k produkci krmivové základny v podobě zrnin. Na základě vyhodnocení dat shromážděných v průběhu první mise na místě realizace projektu byl Ing. Pavlem Trefilem, DrSc., odborníkem na problematiku chovu drůbeže, zpracován návrh stavby demonstračního chovu drůbeže v prostoru přiléhajícímu k Centru. Byla vybudována konstrukce z lešenářských trubek přiléhající ke zděnému objektu sloužícímu jako snášková hnízda. Jedná se o roštový chov nosného typu drůbeže na ploše cca 80 m2 s přilehajícím zatravněným výběhem. Počet chovaných kusů je cca 200. Samotný materiál pro stavbu a vybavení drůbežárny (šrotovník, líhně, krmítka a napáječky) byl přivezen v rámci projektu z České republiky.

V květnu 2005 byl chov spuštěn a od září 2005 produkuje vejce. O celý chov se starají studenti pod odborným vedením.
Práce na školním pozemku

Pro zajištění praktických cvičení studentů byla zřízena pokusná pole přiléhající k budově školy. Proběhla jejich rekultivace s následným výběrem a pěstováním více jak 30 druhů rostlin. Kromě vlastní kultivace a vytipování vhodných plodin a odrůd jsou na pozemcích demonstrovány praktické výstupy jednotlivých odborných předmětů (Pedologie, Výživa rostlin, Speciální botanika, Fytotechnika, a jiné). Pozemky jsou oplocené, na pozemnku byl založen demonstrační kompost a vyhloubena studna s úpravnou vody.

Výzkum v oblasti chovu sladkovodních ryb

Nádrže v jedné z venkovských komunit V rámci studentských aktivit bylo v roce 2004 provedeno několik odběrů vzorků sladkovodních ryb. Následně byly dovezeny do České republiky, kde poslouží jako materiál pro definování navazujícího projektu realizovaného pod vedením Ing. Lukáše Kalouse, PhD Katedrou zoologie a rybářství Agronomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Projekt se bude zaměřovat na možnosti rozvoje chovu sladkovodních ryb v provincii Bié.

V současnosti je tento tříletý projekt připravován odborníky z ČZU. Ve spolupráci s organizací Africare jsou navštěvovány venkovské komunity, kde jsou monitorovány podmínky pro sladkovodní chov ryb a jsou sbírány relevantní informace. Mezi hlavními aktivitami nového projektu, který bude navazovat a úzce spolupracovat s projektem stávajícím, bude na základě získaných a zpracovaných informací organizovat přednášky pro odbornou veřejnost, založení ukázkového chovu sladkovodních ryb ve spojení s chovem drůbeže, a konečně na základě všech získaných informací vytvoření plánu rozvoje sladkovodního chovu ryb v provincii Bié ve spolupráci s místními nevládními organizacemi a Ministerstvem zemědělství.

Poradenství a kurzy pro státní i nevládní zemědělské poradce a zemědělce

Workshop o pěstování kukuřice na školní farmě Chipeta

Ve spolupráci s mezinárodními nevládními organizacemi CARE International, Development Workshop, AFRICARE, CONCERN a místním Ředitelstvím zemědělství, rozvoje venkova, rybolovu a životního prostředí se pravidelně konají série workshopů pokrývající celou řadu témat zemědělské prvovýroby. Jednodenní až dvoudenní vzdělávací kurzy se konají v budově Centra zemědělského vzdělávání v provincii Bié, v obdobném výcvikovém centru organizace Development workshop (provincie Huambo) nebo na školní farmě Wongo v Chipetě. Jednotlivé semináře jsou určeny pro extensionisty zainteresovaných nevládních i vládních organizací, zástupce asociací farmářů i zemědělce samotné.

Od podzimu 2005 se Centrum stalo partnerem projektu IRSEM (Socio-ekonomická reintegrace bývalých vojáků), ve kterém zajišťuje pravidelné poradenství a výcvik extensionistů zúčastněných nevládních organizací, příjemců distribuovaných zvířat a hnojiv a odborný dohled nad realizací polních pokusů v několika komunitách v provincii Bié.

Školní farma Wongo v Chipetě

Výcvikové centrum Chipeta

Ve spolupráci s nevládní organizací CARE International a provinciálním ředitelství zemědělství je v současnosti projednáváno zprovoznění školní farmy Wongo, Chipeta. Nachází se ve vzdálenosti cca 20 km od Kuita a má rozlohu několik desítek hektarů. Důležitým faktem je, že celá oblast je odminována.

Farma je původně výcvikovým centrem partnerských orgnizací a má dostatečné kapacity na ubytování 100 studentů, prostory pro stravování a školení. Je vybavena základní mechanizací (traktor ZETOR, stroje na zpracování půdy a transport). Dále se zde nacházejí kapacity na ustájení velkých i malých hospodářských zvířat, na založení sadu, území vhodná k zalesnění a k dispozici je i vodní zdroj.

Diplomové a disertační práce spojené s projektem

V návaznosti na projekt a v rámci výzkumného poslání Institutu tropů a subtropů probíhá práce na několika tématech. Výzkum se zejména zaměřuje na současný stav agrárního sektoru a možnosti jeho obnovy a rozvoje. Výsledky prací budou sloužit jako informační zdroj pro provinciální ředitelství a stanou se východiskem pro formulaci navazujících projektů české i mezinárodní rozvojové spolupráce.

Diplomové práce:

Studenti prvního ročníku Možnosti intenzivního chovu drůbeže pro zajištění potravinové bezpečnosti provincie Bié v Angole
Strategies of the intensive poultry breeding for food security of the province Bié in Angola
Školitel: Ing. Klára Hendlová
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech

Doktorské disertační práce:

Vliv mezinárodního obchodu na agrární sektor a zmírňování chudoby v Jihoafrickém rozvojovém společenství (SADC)
Impact of the world trade on agriculture and poverty reduction in the Southern African Development Community
Školitel: Prof. Vladimír Jeníček, CSc.
Katedra inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova v tropech a subtropech

Rozvoj lidských zdrojů v rurálních oblastech provincie Bié
Manpower development in rural areas of the Bié province
Školitel: Doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
Katedra inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova v tropech a subtropech

Práce ve skupinách je důležitou složkou teoretické výuky Evaluace potenciálu drobného rybníkářství a udržitelného rybolovu jako jednoho z přístupů k rozvoji venkovských oblastí v Africe, případová studie - provincie Bié, Angola
Potential evaluation of small-scale aquaculture and sustainable inland fisheries as one of the approaches to development of rural areas in Africa; case study – province of Bié, Angola
Školitel: Prof. Bohumil Havrland, CSc.
Katedra inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova v tropech a subtropech

Možné přístupy k rozvoji zemědělství v provincii Bié, Angola
Possible approaches to agriculture development in the Bié province, Angola
Školitel: Doc. Ing. Bohumil Havrland, CSc.
Katedra inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova v tropech a subtropech

Marketing zemědělských produktů v provincii Bié, Angola
Marketing of agricultural products in the Bié province
Školitel: Prof. Ing. Jiří Havel, CSc.
Katedra inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova v tropech a subtropechnahoru


Články a reportáže z projektu na www.rozhlas.cz/angola

Hlavní stránka Angola a Bié Vývoj projektu Aktivity projektu Fotogalerie Ke stažení Projekt podpořili Kontakty a odkazy


Zpět na hlavní stránku